Tło
Facebook

Regulamin konwentu NAMICON


  1.   Organizatorem konwentu NAMICON (zwanego dalej Konwentem) odbywającego się w dniach 14-15 stycznia 2017 jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000463568, REGON 022151911, NIP 894-304-66-75, zwana dalej Fundacją.

2.   Namicon jest niekomercyjną imprezą kulturalno-rozrywkową w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz.U. Nr 62, poz. 504.).

3.   Konwent jest imprezą zamkniętą, na jego terenie mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, którzy wnieśli odpowiednią opłatę, organizatorzy oraz osoby upoważnione przez Fundację.

4.   Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów wynikających z troski o bezpieczeństwo i sprawny przebieg konwentu, co nie wyłącza obowiązków wynikających z ogólnych przepisów prawa, oraz zasad bezpieczeństwa i higieny.

5.   Uczestnikiem konwentu może być osoba, która skończyła 13 rok życia, legitymująca się dokumentem wraz ze zdjęciem, potwierdzającym wiek.

6.   Uczestnicy konwentu mają obowiązek nosić w widocznym miejscu identyfikator potwierdzający ich udział w konwencie, okazywać go na wezwanie ochronie oraz organizatorom oraz nie przekazywać go innym osobom.

7.   Zgubienie identyfikatora należy jak najszybciej zgłosić w punkcie akredytacji lub obsłudze konwentu.

8.   Brak identyfikatora będzie skutkować natychmiastowym wydaleniem z terenu konwentu.

9.   Osoby niepełnoletnie w chwili wejścia na Konwent zostawiają organizatorom zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konwencie o treści zgodnej z Formularzem dostępnym na stronie Konwentu.

10.   Należność za bilet należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w systemie rezerwacji, w terminie do 14 dni od daty dokonania rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.

11.   W przypadku nie odnotowania wpłaty w wyżej wymienionym terminie, zgłoszenie zostaje uznane za nieważne.

12.   Zwrot pieniędzy za wejściówkę na imprezę należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed samą impreza, po tym czasie zwrot pieniędzy będzie niemożliwy.

13.   Od momentu przyjazdu na teren konwentu do momentu jego zakończenia każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Fundacja nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

14.   Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.

15.   Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, a także ograniczenia hałasu w porze nocnej.

16.   Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, organizatorów oraz osób trzecich.

17.   Uczestnikom zabrania się wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

18.   SPOŻYWANIE, WNOSZENIE ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH JEST ZABRONIONE, OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W STANIE NIETRZEŹWYM BĘDĄ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM USUWANE Z KONWENTU, A WYPADKU OSÓB NIELETNICH ZOSTANĄ POWIADOMIENI ICH RODZICE.

19.   Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

20.   Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu.

21.   W przypadkach spornych bądź niewymienionych w regulaminie decydujący głos mają Organizatorzy.

22.   Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji, wynikających z jego nieprzestrzegania.

23.   Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu opłaty, co nie wyklucza roszczeń ze strony Fundacji z tytułu wyrządzonych szkód.

Written by Paulina. 18.10.2016r.

Copyright © 2016, Created by Mateusz (SKI) Niewiadomski.