Tło
Facebook

Regulamin konwentu NAMICON

  1.   Organizatorem konwentu NAMICON(zwanego dalej Konwentem) odbywającego się w dniach 10-11 marca 2018 jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000463568, REGON 022151911, NIP 894-304-66-75, zwana dalej Fundacją. 2.   Konwent odbywa się w lokalu Fundacji przy ul. Przelot 7 we Wrocławiu.

3.   Uczestnikiem konwentu jest każda osoba, która wniosła opłatę w wysokości 40 zł i podpisała listę uczestników.

4.   Na terenie konwentu mogą przebywać tylko uczestnicy i organizatorzy oraz osoby upoważnione przez Fundację.

5.   Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów wynikających z troski o bezpieczeństwo i sprawny przebieg konwentu, co nie wyłącza obowiązków wynikających z ogólnych przepisów prawa, oraz zasad bezpieczeństwa i higieny.

6.   Uczestnikiem konwentu może być osoba, która ukończyła 13 rok życia, legitymująca się dokumentem wraz ze zdjęciem, potwierdzającym wiek.

7.   OOsoby niepełnoletnie w chwili wejścia na Konwent zostawiają organizatorom zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konwencie o treści zgodnej z Formularzem dostępnym na fanpage’u Konwentu.

8.   Od momentu przyjazdu na teren konwentu do momentu jego zakończenia każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Fundacja nie odpowiadają za wypadki ani szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

9.   Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.

10.   Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, a także ograniczenia hałasu w porze nocnej.

11.   Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, organizatorów oraz osób trzecich.

12.   Uczestnikom zabrania się wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

13.   SPOŻYWANIE, WNOSZENIE ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH JEST ZABRONIONE, OSOBY ZNAJDUJĄCE SIĘ W STANIE NIETRZEŹWYM BĘDĄ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM USUWANE Z KONWENTU, A WYPADKU OSÓB NIELETNICH ZOSTANĄ POWIADOMIENI ICH RODZICE.

14.   Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

15.   Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu.

16.   Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie w widocznym miejscu identyfikatora przekazanego przez Fundację w chwili wejścia na konwent przez cały czas obecności na konwencie i bezzwłocznego okazania go na każde wezwanie organizatorów lub wyznaczonej przez nich służby porządkowej.

17.   Organizatorzy Konwentu są również oznaczeni odpowiednimi identyfikatorami - do tak oznaczonych organizatorów należy zgłaszać wszelkie problemy i zauważone zagrożenia porządku.

18.   Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu opłaty, co nie wyklucza roszczeń ze strony Fundacji z tytułu wyrządzonych szkód.

19.   Podpisanie listy uczestników jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego bezwarunkowego przestrzegania.

Copyright © 2016, Created by Mateusz (SKI) Niewiadomski.