Tło
Facebook

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w konwencie Namicon

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

...............................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

  w konwencie Namicon, który odbywa się w dniach 10-11 marca 2018 we Wrocławiu, przy ulicy Przelot 7.

  Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez moje dziecko, tak materialne jak i wobec innych uczestników Konwentu.

  Wyrażam zgodę na nocowanie mojego dziecka na miejscu wydarzenia.

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konwentu i zaręczam, że moje dziecko będzie go przestrzegało.

  Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania mojego dziecka w wypadku złamania regulaminu przez moje dziecko i decyzji organizatorów o usunięciu dziecka z imprezy.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka znajdujących się w tym dokumencie, w nagłych przypadkach wymagających kontaktu z niżej podpisanym opiekunem prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

  Dane kontaktowe do rodziców, opiekunów prawnych:
…………………………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………………………..
numer telefonu
…………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego

  Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, ul Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000463568 www.fundacja-nami.pl, e-mail kontakt@fundacja-nami.pl


Copyright © 2016, Created by Mateusz (SKI) Niewiadomski.